Rękojmia uregulowana i szczegółowo opisana została w II dziale Kodeksu Cywilnego. Rękojmia to instrument prawny służący Kupującemu w sytuacji, w której kupiona przez niego rzecz (np. samochód) posiada wady prawne lub fizyczne.

W niniejszym artykule skupiono się na regulacjach prawnych obowiązujących przy zawieraniu umów kupna sprzedaży samochodu, w których Kupujący jak i Sprzedawca to osoby fizyczne.

Wady prawne – to wady związane z prawem własności przedmiotu (np. samochód okazuje się być kradziony), bądź z obciążeniem tego przedmiotu prawem na rzecz osoby trzeciej (np. samochód obciążony jest prawem zastawu). Wady te przejawiają się zatem tym, że ktoś (osoba trzecia) może posiadać jakieś prawa do kupionego przedmiotu, o czym Kupujący nie został poinformowany w trakcie zawierania umowy.

Wady fizyczne – znacznie częściej występujące. To „usterki” przedmiotu, o których istnieniu Kupujący nie został poinformowany przy zawieraniu umowy. Kodeks Cywilny wskazuje, że wada fizyczna występuje wtedy, gdy rzecz sprzedana niezgodna jest z zawartą umową.

Co to oznacza?

Po pierwsze oznacza to, że jeśli w umowie wskazano cechy czy opis przedmiotu, a jego rzeczywisty stan okazuje się być inny niż ten wskazany, to mamy do czynienia z niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową.
Kodeks Cywilny wskazuje także pod jakim dodatkowo kątem badać czy przedmiot posiada wady fizyczne podlegające pod zakres rękojmi – czyli czy rzecz sprzedana jest zgodna z umową.

Art. 5561 Kodeksu Cywilnego wskazuje:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Mowa zatem o wadach, o których Kupujący nie widział i nie mógł wiedzieć w trakcie zawierania umowy.

Rękojmia, a ograniczenia czasowe

Rękojmia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym ograniczona jest w czasie. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada rzeczy sprzedanej zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty zawarcia umowy.
Stwierdzona, to znaczy, że musi się w tym terminie ujawnić, Kupujący ma natomiast inny termin na dochodzenie swoich praw (roszczeń) z tego tytułu. Kupujący ma rok od daty ujawnienia wady (w terminie jak wyżej) do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi.

W ramach wykonania rękojmi Kupującemu przysługują następujące żądania:

  • usunięcia wady (czyli naprawienia usterki),
  • wymiany towaru na nowy,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy.

Oczywiście wybór żądania musi być dobrany do charakteru wady oraz okoliczności zawarcia umowy w tym przedmiotu umowy. Żądanie bowiem wymiany auta na nowe, w sytuacji, w której kupione zostało od osoby prywatnej, zdaje się być bezcelowe i trudne do zrealizowania.

Warto w tym miejscu zauważyć, że występowanie usterek i uznanie ich za wady podlegające rękojmi determinowane jest charakterem kupowanego przedmiotu. Może bowiem okazać się, że nie wszystkie ujawnione usterki będą mogły być uznane wady fizyczne podlegające rękojmi np. chodzi np. o usterki wynikające ze zwykłej eksploatacji rzeczy (pojazdu).

Uważaj na zapisy w umowie!

Należy pamiętać, że rękojmia może zostać ograniczona lub wyłączona w umowie. Dlatego warto, by odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy,  każdą umowę przed jej zawarciem skonsultować z prawnikiem.

Kupiłeś pojazd z wadą lub sprzedałeś pojazd i masz problemy z nabywcą?

Skorzystaj z pomocy naszego działu prawnego, złożonego z prawników, specjalistów w zakresie prawa i postępowania cywilnego, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, również w zakresie rękojmi.

Szczegóły: https://moto-inspektor.pl/pomoc-prawna/

————————————-
Potrzebujesz pomocy w ocenie stanu technicznego i zakupie samochodu, motocykla lub quada? Skorzystaj z pomocy ekspertów. Szukamy też samochodów na zamówienie!

Moto Inspektor
Pomożemy Ci dobrze kupić.
www.moto-inspektor.pl