REGULAMIN I COOKIES

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Moto Inspektor.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis https://www.moto-inspektor.pl jest serwisem internetowym, umożliwiającym zapoznanie się z ofertą usług świadczonych przez Moto Inspektor.
 2. W zakres usług wchodzą w szczególności sprawdzanie stanu technicznego pojazdów przed jak i po ich zakupie przez Klienta, doradztwo w przedmiocie wyboru pojazdu oraz pomoc prawna w zakresie kupna i sprzedaży auta, a także sporządzanie raportów z oględzin.
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Moto Inspektor, warunki korzystania z serwisu internetowego, zawierania i rozwiązywania umów oraz tryby reklamacji.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez złożenie zamówienia w formie e-mailowej bądź sms-owej.
 5. Moto Inspektor zastrzega sobie prawa do zdjęć tworzących Serwis, do jego szaty graficznej, konstrukcji, publikowanych w nim treści i wszelkich innych utworów oraz przedmiotów jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępnianych w ramach Serwisu.

II DEFINICJE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Moto Inspektor, wpisany do CEIDG pod numerem: NIP 7231228385, e-mail: kontakt@moto-inspektor.pl, tel. +48 739 970 380, który świadczy usługi w zakresie wskazanym w Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 • Cena – wynagrodzenie Moto Inspektor za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.
 • Cennik – zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Moto Inspektor.
 • Inspektor/Prawnik – osoba, wykonująca zleconą przez Klienta Usługę na podstawie zamówienia (zawarcia umowy).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od Moto Inspektor Usługę na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienie (zawierająca umowę) w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Pojazd – samochód osobowy, motocykl, quad wskazany przez Klienta bądź Moto Inspektor, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi.
 • Raport – dokument w formie elektronicznej zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu, zawierający dokumentację zdjęciową Pojazdu, tworzony w ramach zlecenia dla Klienta, nieobecnego podczas inspekcji Pojazdu.
 • Umowa kupna sprzedaży pojazdu – umowa zawarta przez Klienta, poddawana analizie prawnej w ramach Usług (Porady prawnej) świadczonych przez Moto Inspektor.
 • Pismo – wezwanie, oświadczenie woli lub inna czynność prawna wyrażona w formie pisemnej lub dokumentowej, sformułowana przez Moto Inspektor na polecenie Klienta.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Moto Inspektor.
 • Usługi – Usługi podstawowe, Opcje Dodatkowe, Pomoc prawna.
 • Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą Moto Inspektor i Klienta, w tym w szczególności strajki, zamieszki, awarie sieci Internet, sieci energetycznej, awarie komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji.

III USŁUGI

 1. Usługi Podstawowe i Opcje dodatkowe wykonywane są przez Inspektorów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie. Inspektor dokonując oceny stanu technicznego Pojazdu wydaje subiektywną opinię bazując na użytym sprzęcie, swojej wiedzy i doświadczeniu. Zakres usług podstawowych oraz ich cennik dostępny jest pod adresem: https://moto-inspektor.pl/cennik/
 2. Pomoc prawna świadczona jest przez Prawników posiadających wykształcenie prawnicze oraz wiedzę w zakresie negocjacji i prowadzenia sporów. Zakres pomocy prawnej dostępny jest pod adresem: https://moto-inspektor.pl/pomoc-prawna/
 3. Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

IV WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.
 2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

1) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
2) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,
3) Pamięć RAM – 128 MB,
4) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;
5) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java.

 1. Moto Inspektor nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

V PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (zawieranie i rozwiązywanie umów)

Usługi Podstawowe,  Opcje Dodatkowe

 1. W celu złożenia zamówienia w zakresie danej Usługi dla konkretnego pojazdu, Klient kolejno:
  a) Kontaktuje się z Moto Inspektor telefonicznie, sms-owo lub emailem, przez dane kontaktowe podane na stronie: https://moto-inspektor.pl/kontakt/, w celu ustalenia zakresu usługi.
  b) Tą sama drogą otrzymuje warunki zamówienia (w tym wycenę).
  c) Akceptuje warunki zamówienia poprzez złożenia zamówienia drogą mailową, telefoniczną bądź sms-ową.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Moto Inspektor na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi oraz akceptację Regulaminu.
 3. Administrator niezwłocznie po przyjęciu zamówienia dokonuje potwierdzenia co do możliwości przyjęcia zamówienia, ceny za wykonanie danej Usługi, terminu i ewentualnych dodatkowych warunków jej wykonania, poprzez wiadomości e-mail, sms albo telefonicznie.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient, w przypadku akceptacji warunków wykonania Usługi:
  a) W przypadku braku udziału w inspekcji lub inspekcji zdalnej – dokonuje płatności przelewem na wskazane przez Moto Inspektor konto bankowe.
  b) W innym przypadku płatność następuje gotówką po wykonaniu usługi.
 5. Moto Inspektor zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku braku niezbędnego sprzętu lub z innych przyczyn technicznych, które uniemożliwiają wykonanie Usługi.
 6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.
 7. W przypadku określonym w pkt 4A) Moto Inspektor zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) w ustalonym terminie po zarejestrowaniu wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.
 8. Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Moto Inspektor do realizacji.
 9. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zapłacić Moto Inspektor wynagrodzenie w wysokości 75 % kwoty ustalonej za zrealizowanie usługi. Moment rozpoczęcia realizacji Usługi liczony jest od momentu rozpoczęcia podróży przez Inspektora w celu dokonania oględzin.
 10. Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien niezwłocznie potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Moto Inspektor. Po spełnieniu świadczenia przez Moto Inspektor odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.
 11. Klient za zgodą Moto Inspektor i dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku może zmienić Zamówienie, o ile nie zostało ono wykonane.
 12. W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Moto Inspektor, Klient, może skorzystać z zakupionej usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu. W takim przypadku, Klient wskazuje kolejny Pojazd, który ma być przedmiotem oględzin. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo gdy Klient nie jest zainteresowany oględzinami innego Pojazdu, uznaje się, że Usługa została prawidłowo wykonana.
 13. W przypadku, gdy Usługa nie może być wykonana z winy Klienta, w szczególności gdy badany pojazd w rzeczywistości nie istnieje albo pojazd nie jest na sprzedaż, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny. W takim przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia do skorzystania z Usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu, ani do odstąpienia od Umowy. Jeżeli pojazd jest na sprzedaż, ale właściciel odmówił udostępnienia go w celu wykonania oględzin zastosowanie znajdą postanowienia punktu 12.
 14. Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Moto Inspektor kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości pojazdu, którego Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą pojazd lub jego właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania Usługi oraz uzyskać zgodę tych podmiotów na wykonanie oględzin.
 15. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Klient otrzymuje e-maila z Raportem.
 16. Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta Moto Inspektor pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail lub sms, której celem jest potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia.
 17. Klient może uczestniczyć osobiście w oględzinach samochodu. W takim przypadku Raport ma wyłącznie formę ustną.
 18. W przypadkach określonych w punkcie 17. sporządzenie Raportu w formie elektronicznej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł netto.
 19. Moto Inspektor nie weryfikuje prawdziwości udostępnionych przez Klienta informacji, jak i aspektów prawnych i własności, w tym nie weryfikuje baz danych pojazdów skradzionych. Moto Inspektor nie odpowiada za nieprawdziwości lub niekompletności udostępnionej przez Klienta dokumentacji.
 20. Wszelkie ekspertyzy, raporty, wnioski i inne efekty Usług, wykonywane są na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia, dostarczonej dokumentacji oraz badanie organoleptyczne weryfikowanego obiektu.
 21. Usługi nie obejmują badania istnienia wad ukrytych i prawnych.
 22. O ile w zakresie Usługi nie stwierdzono inaczej przyjmuje się, iż:
  a) nie weryfikowano roku produkcji pojazdu. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Klienta/okazaną dokumentację,
  b) nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej obiektu będącego przedmiotem Usługi Rzeczoznawczej,
  c) nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu,
  d) nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu oraz zewnętrznych bazach danych. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
  e) w przypadku Usługi dotyczącej wyceny wartości obiektu:
  1) służy ona wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  2) podana w wycenie wartość nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

VI POMOC PRAWNA

 1. W celu złożenia zamówienia w zakresie Pomocy prawnej, Klient kolejno:
  a) Kontaktuje się z Moto Inspektor telefonicznie, sms-owo lub emailem, przez dane kontaktowe podane na stronie: https://moto-inspektor.pl/kontakt/, w celu ustalenia zakresu usługi.
  b) Tą sama drogą otrzymuje warunki zamówienia (w tym wycenę).
  c) Akceptuje warunki zamówienia poprzez złożenia zamówienia drogą mailową, telefoniczną bądź sms-ową.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Moto Inspektor na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi oraz akceptację Regulaminu.
 3. Administrator niezwłocznie po przyjęciu zamówienia dokonuje potwierdzenia co do możliwości przyjęcia zamówienia, ceny za wykonanie danej Usługi, terminu i warunków jej wykonania, poprzez wiadomości e-mail, sms albo telefonicznie.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient, w przypadku akceptacji warunków wykonania Usługi, dokonuje płatności przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Moto Inspektor zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku uznania, że nie ma możliwości, z uwagi na dostępność Prawników do zrealizowania zamówienia w terminach ustawowych, lub z innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonanie Usługi.
 6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.
 7. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi Moto Inspektor informuje Klienta, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Moto Inspektor.
 8. Moto Inspektor zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.
 9. Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Moto Inspektor do realizacji.
 10. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Moto Inspektor poniesione przez niego koszty zgodnie z wyceną przedstawioną w warunkach realizacji zamówienia.
 11. Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Moto Inspektor. Po spełnieniu świadczenia przez Moto Inspektor odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.
 12. W przypadku, gdy Usługa nie może być wykonana z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny.
 13. Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Moto Inspektor kompletną i prawdziwą dokumentację.
 14. Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta Moto Inspektor pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim przystąpienie do analizy prawnej umowy kupna – sprzedaży.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Moto Inspektor odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową usługi w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności wykonanej usługi z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy usługa jest niezgodna z umową. W przypadku zgłoszenia reklamacji Konsument powinien przesłać reklamację usługi na adres: kontakt@moto-inspektor.pl, wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór można pobrać tutaj:
  https://moto-inspektor.pl/wzorreklamacji.pdf
 3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Moto Inspektor przesyłki lub informacji ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu www.moto-inspektor.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Moto Inspektor (zwany dalej „Administratorem”).

Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem https://moto-inspektor.pl/regulamin/#polityka-prywatnosci

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google